Dyrektorzy u Burmistrza: Rozmawiali o efektach nauczania

  10 lipca 2013
  Publikacja: Piotr Rutka

  Dzisiaj do naszej redakcji wpłynęła informacja od Burmistrza Zbigniewa Jurkiewicza, dotycząca Jego spotkania z Dyrektorami szkół z terenu gminy Ciężkowice. To reakcja na nasze publikacje w sprawie mało satysfakcjonujących wyników sprawdzianu szóstoklasisty i egzaminu gimnazjalnego. Tuż po ukazaniu się wyników, Burmistrz informował naszych Czytelników, że bacznie je analizuje i niebawem podejmie stosowne działania. Niezmiernie cieszy nas fakt, że temat oświaty został potraktowany bardzo poważnie. Dziękujemy wszystkim osobom, które włączyły się w merytoryczną dyskusję na temat edukacji i wyciągnęły stosowne wnioski. Owocem rozmów są konkretne propozycje działań, mające przyczynić się do wzrostu efektów nauczania w Gminie Ciężkowice. Działania te zostały opisane w informacji, którą  publikujemy w całości, tak jak do nas dotarła:

  INFORMACJA BURMISTRZA GMINY PO SPOTKANIU

  Z DYREKTORAMI SZKÓŁ GMINY CIĘŻKOWICE

  W dniu 1 lipca br. Burmistrz Gminy Ciężkowice – Zbigniew Jurkiewicz zorganizował spotkanie z dyrektorami szkół, którego celem było, między innymi, omówienie tegorocznych wyników sprawdzianu kompetencji klas szóstych oraz egzaminu gimnazjalnego.

  Test szóstoklasisty to sprawdzian wiedzy i umiejętności, jaką uczeń posiadł w czasie nauki w szkole podstawowej. Test ten sprawdza, przed pójściem do gimnazjum, opanowanie umiejętności niezbędnych na kolejnym etapie nauki (gimnazjum) oraz po prostu przydatnych w życiu. Wynik testu nie decyduje o przyjęciu ucznia do gimnazjum rejonowego, a jedynie może być brany pod uwagę, jeśli startuje on do innej szkoły, do której jest dużo chętnych. Wyniki testu nie mają wpływu na ukończenie szkoły podstawowej – spełniają więc inne zadanie. Wynik testu jest porównywany do ocen szkolnych, co pozwala na postawienie pełniejszej diagnozy osiągnięć ucznia i umożliwia opracowanie odpowiednich zaleceń do dalszej edukacji.

  Inaczej wygląda sprawa egzaminu gimnazjalnego, którego wyniki są bardzo ważne. Wynik i liczba zdobytych punktów podczas testu gimnazjalnego decyduje o przyjęciu ucznia do szkoły średniej. Od wyniku egzaminu gimnazjalnego zależą dalsze możliwości edukacyjne ucznia.

  Według statystyki Małopolskiego Kuratora Oświaty wyniki omawianych egzaminów mają tendencję spadkową, zarówno na poziomie województwa, powiatów, jak i gmin. Przyczyn takiego stanu rzeczy upatruje się we wszystkich możliwych aspektach: uczniowie – rodzice – szkoła (nauczyciele). Podkreśla się, że jest to złożony problem i trudno jednoznacznie rozstrzygnąć, dlaczego, na przykład w danym roku jedna szkoła wypada lepiej, a inna gorzej.

  Na spotkaniu dyrektorów szkół naszej Gminy poddano analizie wiele płaszczyzn, m.in. omówiono potencjał i możliwości szóstoklasistów i gimnazjalistów naszej Gminy, przystępujących w roku obecnym do sprawdzianu kompetencji i egzaminu gimnazjalnego. Uczniowie pochodzą z różnych środowisk, mają różne możliwości intelektualne, znaczenie ma również ich sytuacja materialna. Często brakuje im motywacji do nauki, mimo wysiłku nauczycieli i rodziców. W każdej szkole nauczyciele prowadzą wstępną, bieżącą i końcową diagnozę umiejętności uczniów. W roku szkolnym 2012/2013 wielu absolwentów, tj. szóstoklasistów i uczniów klas III gimnazjum posiadało opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, zalecającą obniżenie wymagań edukacyjnych w związku z niższymi, niż przeciętne możliwościami intelektualnymi oraz trudnościami w przyswajaniu wiadomości programowych. Uczniowie ci przystępują do takiego samego sprawdzianu, jak uczniowie nie posiadający opinii poradni. Wydłużony dla nich czas rozwiązywania testów nie wyrównuje istniejącej różnicy.

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. wynik sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły. W związku z tym, co zostało podkreślone, wielu uczniom nie zależy na wynikach sprawdzianu lub egzaminu, ponieważ wiedzą, że mimo  niskiego wyniku i tak dostaną się do gimnazjum lub szkoły średniej (szczególnie w tak małych środowiskach jak nasze).

  Młodzież, obserwując doświadczenia swoich rodziców, sąsiadów, znajomych żyje często w przeświadczeniu, że znalezienie zatrudnienia nie zależy od uzyskanego wykształcenia. Ponadto wiele czasu uczniowie poświęcają zajęciom, które przynosi rozwój techniki (internet, gry komputerowe, telefony komórkowe i in.) i nie kontrolowani przez zapracowanych rodziców zbyt mało czasu poświęcają na naukę.

  Na podkreślenie zasługuje fakt, że są uczniowie, którzy wykazują się wysokim poziomem nauczania i zaangażowaniem w życie szkoły. Uczestniczą w konkursach przedmiotowych (gminnych, powiatowych, wojewódzkich) oraz uroczystościach organizowanych przez szkoły i środowisko lokalne, co przekłada się na sytuację końcową – wyniki nauczania są adekwatne do wyników ze sprawdzianów i testów. Uczniowie kończący szkołę podstawową lub gimnazjum z wyróżnieniem uzyskują na egzaminie wysokie, a nawet bardzo wysokie wyniki – i odwrotnie – uczniowie, którzy wypracowali niską średnią ocen uzyskują na egzaminie niski wynik w skali standardowej dziewiątki (niski stanin).

  Na wyniki nauczania, w dużej mierze, mają wpływ także rodzice, ich zaangażowanie w obowiązki szkolne dzieci oraz współpracę z nauczycielami. Wielu z nich odpowiedzialnie podchodzi do swoich obowiązków, ale zdarzają się przypadki, gdzie nawiązanie przez szkołę współpracy w zakresie postępów w nauce dziecka jest bardzo utrudnione.

  Nie ulega wątpliwości, że na poziom kształcenia dzieci i młodzieży znaczny wpływ mają szkoły i zatrudnieni w nich nauczyciele. Dyrektorzy szkół naszej gminy podkreślają zaangażowanie kadry w uzyskiwanie jak najlepszych wyników. Dużo uwagi poświęca się zarówno tym uczniom, którzy osiągają zadowalające wyniki nauczania jak i uczniom z trudnościami. W każdej szkole organizowane są zajęcia wyrównawcze i specjalistyczne oraz zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów. Nauczyciele, oprócz zajęć dydaktycznych podejmują wiele innych działań, które wpływają na rozwój uczniów i poziom ich wiedzy.

  Konkluzją spotkania jest zapewnienie, że szkoły dołożą wszelkich starań, by doskonalić jakość pracy, by wzmocnić współpracę zarówno z młodzieżą, jak i rodzicami, w celu osiągania coraz lepszych wyników nauczania.

  Burmistrz, jako organ prowadzący zaleca, by każda placówka poddała szczegółowej analizie wyniki sprawdzianów i egzaminów końcowych, zdiagnozowała problemy, a wypracowane wnioski zostały wdrożone w życie i przyczyniły się do wzrostu efektów kształcenia.

  Proponuje również działania:

  • przedstawienie uczniom i ich rodzicom wyników analiz sprawdzianu / egzaminu w danej szkole,
  • ustalenie z rodzicami i nauczycielami ile razy w roku szkolnym uczniowie klas VI szkoły podstawowej i III gimnazjum będą pisać wewnętrzny sprawdzian / egzamin. Taka informacja powinna zostać przekazana uczniom oraz ich rodzicom na początku roku szkolnego. Sugeruje się, by wzorem innych szkół, organizować comiesięczny sprawdzian / egzamin (oceniany przez nauczycieli danej szkoły) – w myśl zasady „trening czyni mistrza”. Uczeń przystępujący często do egzaminu wewnętrznego nabywa umiejętność i sprawność rozwiązywania testu oraz pozbywa się stresu, traktując właściwy egzamin, jako kolejny sprawdzian.
  • przekazywanie każdorazowo informacji uczniom i ich rodzicom o wynikach sprawdzianu / egzaminu wewnętrznego z uwzględnieniem przyrostu umiejętności uczniów,
  • ustalenie regularnych konsultacji dla uczniów (dla całych klas lub dla grup), w czasie których będą rozwiązywane zadania na ćwiczenie danej kategorii umiejętności lub przykładowe testy. Stały harmonogram konsultacji powinien być znany uczniom oraz ich rodzicom,
  • włączenie do kryteriów wystawiania oceny z zachowania obecności uczniów na konsultacjach,
  • stosowanie przez nauczycieli ciekawych, aktywnych metod pracy  z uczniem stworzenie gminnych zespołów przedmiotowych nauczycieli, które wskażą umiejętności do doskonalenia  w poszczególnych obszarach standardów wymagań egzaminacyjnych do kształcenia na dany rok szkolny (dla szkoły podstawowej) lub wskażą jakie wymagania szczegółowe z podstawy programowej danego przedmiotu należy rozwijać u uczniów za pomocą określonych typów zadań w danym przedziale czasowym roku szkolnego (gimnazja).

  Zbigniew Jurkiewicz
  Burmistrz Gminy Ciężkowice

  Ze względu na olbrzymie zainteresowanie społeczne, redakcja serwisu Pogórze24.pl co roku będzie publikowała wyniki poszczególnych egzaminów.

  POLUB NAS NA FACEBOOKU!
  SUBSKRYBUJ NASZ KANAŁ!
  REKLAMA

  KOMENTARZE, OPINIE*

  (*) dodając wpis za pomocą poniższego formularza akceptujesz regulamin komentowania

  ARTYKUŁY WYBRANE DLA CIEBIE

  REKLAMA
  Serwis zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Tarnowie - Nr Rej 208
  Wszelkie prawa zastrzeżone © Pogórze24.pl