Gminny Program Rewitalizacji Gminy Ciężkowice na lata 2016 – 2023

16 maja 2017
Publikacja: Piotr Rutka

Zakończono prace nad opracowaniem gminnego programu rewitalizacji. Prowadzone począwszy od 2016 roku działania zostały zakończone na początku 2017roku,  gdzie 2 stycznia zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ciężkowice na lata 2016-2023.

Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji zostało, w pierwszej kolejności, poprzedzone szczegółową diagnozą w szeroko rozumianym obszarze zagadnień społecznych, a w drugiej kolejności także gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych i środowiskowych.

W fazie inicjującej proces rewitalizacji został stworzony systemu komunikacji społecznej zewnętrznej dla zapewnienia efektywnej partycypacji społecznej i współpracy z partnerami procesu rewitalizacji.

Kluczowym elementem prowadzonych działań był szeroki proces uspołecznienia oraz włączenia i zaangażowania mieszkańców gminy Ciężkowice w tworzenie Programu.

Na stronie internetowej gminy założono podstronę poświęconą rewitalizacji i wyznaczono osoby w urzędzie do stałych konsultacji dot. rewitalizacji. Ponadto na stronie BIP założono podstronę dotyczącą konsultacji społecznych programu rewitalizacji. W trakcie przygotowania programu przeprowadzono szereg konsultacji, spotkań, warsztatów. Mieszkańcom umożliwiono zgłaszanie zadań do programu rewitalizacji za pomocą specjalnej ankiety. Dzięki takim działaniom i zaangażowaniu mieszkańców w powstanie dokumentu, opublikowane ankiety cieszyły się dużym zainteresowaniem. W toku badań zdiagnozowano problemy jak również zidentyfikowano oczekiwane do realizacji przedsięwzięcia.

Warsztaty i spotkania były momentem szerokiego zaprezentowania idei rewitalizacji, a także pokazania dobrych i złych praktyk działań rewitalizacyjnych. Skupiano się na pogłębionym diagnozowaniu przyczyn powstawania problemów w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej oraz osadzenia poszczególnych zjawisk w konkretnych, wskazanych jednostkach urbanistycznych Gminy Ciężkowice. Definiowano wizje rewitalizacji, cele strategiczne i wiodące kierunki interwencji, oraz  podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne prowadzące do rozwiązania zdefiniowanych problemów na obszarze rewitalizacji.

Dopiero tak przeprowadzona analiza pozwoliła dokonać pełnej diagnozy problemów i zagrożeń, wskazać obszary o największej koncentracji zjawisk kryzysowych, a w konsekwencji wyznaczyć obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji.

Wyznaczone obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji zostały poddane dwukrotnie konsultacjom społecznym. Najpierw w terminie od 4 marca do 4 kwietnia 2016r. a później po zmianach w terminie od 15 czerwca do 15 lipca 2016r.

To na nich ostatecznie zdefiniowano katalog działań, które – konsekwentnie wdrażane i realizowane – będą prowadziły do sukcesywnego wydźwignięcia się z sytuacji kryzysowej lub przynajmniej minimalizowania jej skutków. W programie ujęto działania, które w najbliższych latach winny być realizowane z wykorzystaniem środków unijnych (EFRR, EFS, EFRROW), ale co równie ważne także działania, które finansowane będą z innych środków publicznych oraz prywatnych. Połączenie aktywności wielu osób i instytucji, także różnych środków, w tym właśnie zarówno publicznych, jak i prywatnych pozwoli w sposób kompleksowy rozwiązać wszystkie zdiagnozowane w programie problemy.

Ostatecznie obszar rewitalizacji objęty programem stanowi powierzchnię 398,51 ha (3,85% pow. gminy) i zamieszkuje na nim 1197 osób (10,59%  populacji gminy).

Na przygotowanie programu rewitalizacji Gmina Ciężkowice otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w wysokości 31 849,65 zł.

Obecnie trwa weryfikacja programu przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, by
w konsekwencji znalazł się na wykazie programów rewitalizacji upoważniającym do ubiegania się o dofinansowanie działań rewitalizacyjnych ze środków europejskich.

Wkrótce rozpocznie się nabór członków do Komitetu Rewitalizacji, którego rolę i zasadę działania objaśnimy Państwu w następnym artykule.

W załączeniu prezentujemy mapę z obszarami zdegradowanymi i obszarami rewitalizacji.

POLUB NAS NA FACEBOOKU!
SUBSKRYBUJ NASZ KANAŁ!
REKLAMA

KOMENTARZE, OPINIE*

(*) dodając wpis za pomocą poniższego formularza akceptujesz regulamin komentowania

ARTYKUŁY WYBRANE DLA CIEBIE

REKLAMA
Serwis zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Tarnowie - Nr Rej 208
Wszelkie prawa zastrzeżone © Pogórze24.pl