INFORMACJA WPROST:  Zawiadomienie XVIII sesja zwyczajna RG Szerzyny 2019


Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm. ) zwołuję XVIII zwyczajną Sesję Rady Gminy Szerzyny na dzień 4 grudnia 2019 r. /tj. środa/ o godzinie 16 00 w sali narad Urzędu Gminy Szerzyny pokój nr 005 (parter) proponując następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.

 3. Informacja o stanie przygotowania do zimowego utrzymania dróg gminnych i powiatowych.

 4. Informacja o prawidłowości złożonych oświadczeń majątkowych.

 5. Informacja na temat realizacji uchwały o utrzymaniu czystości, odbioru odpadów, terminowość wpłat oraz forma egzekucji należności na terenie Gminy Szerzyny.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Szerzyny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

 7. Podjecie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Szerzyny na rok 2020 oraz zwolnień od podatku rolnego.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Szerzyny.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szerzyny na 2020 rok oraz wprowadzenie zwolnień z podatku od nieruchomości.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do12 miesięcy.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do wywozu nieczystości ciekłych z gospodarstw domowych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat dla wybranych grup odbiorców usług określonych w taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szerzynach.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Powiatowo – Gminnemu Związkowi Komunikacyjnemu w Powiecie Jasielskim prowadzenia zadania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty na terenie gminy Szerzyny.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok.

 16. Podjecie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową gminy Szerzyny na lata 2019 – 2031.

 17. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 18. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

 19. Wolne wnioski i informacje.

 20. Przyjęcie protokołów z XIV zwyczajnej sesji Rady Gminy Szerzyny, XV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Szerzyny, XVI nadzwyczajnej oraz XVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Szerzyny.

 21. Zamknięcie obrad XVIII Sesji Rady Gminy Szerzyny.

Zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz SłotaINFORMACJA WPROST 

została wygenerowana automatycznie.
Źródło oryginalnej treści:
http://szerzyny.pl/zawiadomienie-xviii-sesja-zwyczajna-rg-szerzyny-2019/


ARTYKUŁY WYBRANE DLA CIEBIE

REKLAMA
Serwis zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Tarnowie - Nr Rej 208
Wszelkie prawa zastrzeżone © Pogórze24.pl