Informacja z działalności Burmistrza Gminy Ciężkowice w okresie kadencji 2010-2014

08 listopada 2014
Publikacja: Piotr Rutka

6 listopada odbyła się ostatnia sesja kadencji 2010 – 2014 Rady Miejskiej w Ciężkowicach. Burmistrz Zbigniew Jurkiewicz podziękował miejskim rajcom za czteroletnią współpracę. Podsumował, co udało się przez ten czas osiągnąć, odczytując obszerne sprawozdanie. Dzisiaj dotarła do nas pełna treść tego sprawozdania i publikujemy ją dla Państwa.

Informacja z działalności Burmistrza Gminy Ciężkowice w okresie kadencji 2010-2014

burmistrz-ciezkowiceZbliżający się koniec kadencji to właściwy moment na podsumowanie mojej dotychczasowej działalności. Pełnienie przeze mnie funkcji Burmistrza od początku było naznaczone dużą liczbą wyzwań w sferze inwestycyjnej i społecznej. Niełatwa sytuacja budżetowa i społeczno gospodarcza odcisnęła wyraźne piętno na możliwościach gminy, jednakże uważam, że mimo zastosowania koniecznych oszczędności naszemu samorządowi udało się w tym okresie przeprowadzić wiele wartościowych działań o charakterze inwestycyjnym, gospodarczym i społecznym, jak i w innych dziedzinach wiążących się z codziennym życiem mieszkańców gminy Ciężkowice. Za bardzo istotne uważam inicjatywy, które mają w zamierzeniu służyć rozwojowi społecznemu i gospodarczemu, choć nie mniej ważna jest realizacja zadań w zakresie poprawy i rozbudowy różnego rodzaju infrastruktury, takiej jak chociażby drogi, czy też obiekty użyteczności publicznej. Realizacja większości zadań nie byłaby możliwa bez pozyskania dodatkowych środków finansowych spoza budżetu gminy. Rzetelnie przygotowywane wnioski i konsekwentne podejmowanie działań pozwoliły na znaczne zasilenie gminnych zasobów finansowych, kwotą ponad 13 mln zł. Dzięki dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich gmina Ciężkowice uzyskała pomoc finansową do szeregu projektów , które poprawiły wizerunek poszczególnych miejscowości, a także stworzyły infrastrukturę służącą rozwojowi ich mieszkańców. Zagospodarowanie centrów miejscowości zrealizowane zostało w: Bogoniowicach, Ciężkowicach, Ostruszy, Siekierczynie, Jastrzębiej, Pławnej, oraz Falkowej.  

Aby rozpocząć długo oczekiwaną przez mieszkańców, rewitalizację Ciężkowickiego Rynku i budynku zabytkowego Ratusza, konieczna była głęboka korekta przygotowanej wcześniej dokumentacji i ponowne złożenie wniosku o dofinansowanie. Pozytywna ocena skorygowanej dokumentacji i wniosku dokonana przez Władze Województwa Małopolskiego w Krakowie skutkowała przyznaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.
Łączna wartość zrealizowanych projektów w tych lokalizacjach zamyka się kwotą: 4 793 490,20 zł.
Rozpoczęta w 2010r. budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Bruśniku nie posiadała żadnego zabezpieczenia finansowego co uwidocznione było brakiem zapisu tej inwestycji w projekcie budżetu na 2011r. Wykonanie korekty w istniejącej dokumentacji technicznej i ponowne złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, po pozytywnej ocenie i akceptacji przez Zarząd Województwa Małopolskiego w Krakowie, Gmina Ciężkowice otrzymała dofinansowanie w kwocie 2 023 798,55 zł, co pozwoliło uregulować zobowiązania i dokończyć w krótkim czasie tą inwestycję, której całkowity koszt wyniósł 2 892 149,39 zł.

W 2011r, zakończono realizację zadania pod nazwą „Kreowanie markowego produktu turystycznego na terenie Pogórza Ciężkowickiego – Wokół Skamieniałego Miasta”, w ramach którego powstało Muzeum Przyrodnicze wraz z ekspozycją, wyposażeniem, multimediami oraz brama i infrastruktura w „Skamieniałym Mieście”. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 4 561 653,06 zł, przy dotacji  w kwocie 3 402 508,12 zł, oraz zadania pod nazwą „Rewitalizacja centrum kulturalno-rekreacyjnego w miejscowości Ciężkowice, w ramach którego wybudowano Amfiteatr letni. Na ten projekt uzyskano dotację w wysokości 1 679 503,81 zł, przy całkowitych kosztach inwestycji 2 411 094,42 zł.

Mówiąc o infrastrukturze służącej mieszkańcom należy wspomnieć o remontach świetlic: w Bogoniowicach, Kipsznej oraz Falkowej, na które wydatkowano kwotę 445 258,33 zł, z czego 265 569,98 zł pochodziło z dofinansowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dzięki realizacji tych zadań wyremontowano i wyposażono mocno zaniedbane obiekty, które w obecnej formie mogą znacznie lepiej służyć mieszkańcom, jako centra integracji oraz życia społecznego wsi.          

W ostatnich czterech latach zmodernizowano obiekty infrastruktury edukacyjnej oraz zdrowotnej. Wykonano termomodernizację Szkoły w Pławnej wraz z modernizacją kotłowni oraz Ośrodka Zdrowia w Ciężkowicach (budynek zachodni – rehabilitacja). W najbliższym czasie w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej – program Kapitał Ludzki – oddziały przedszkolne zostaną doposażone w pomoce dydaktyczne, a dodatkowo, jeszcze w tym roku , zostanie wybudowane 6 placów zabaw z bezpiecznymi nawierzchniami w miejscowościach: Bruśnik, Bogoniowice, Kipszna, Siekierczyna, Jastrzębia nr 2, oraz Kąśna Dolna na łączną kwotę 540 515,78 złotych. W latach 2012 oraz 2013 został zrealizowany duży projekt edukacyjny : „Stwórzmy Im szansę na lepszą przyszłość” w ramach, którego przeprowadzono 3420 godzin dodatkowych zajęć edukacyjnych i zakupiono pomoce dydaktyczne za łączną kwotę 309 579,80 złotych. Corocznie organizowane były półkolonie dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Środki na prowadzenie tych półkolonii pozyskane zostały z Krajowego Związku Młodzieży Wiejskiej w Warszawie. W każdym roku półkolonie organizowane były w innej placówce, kolejno: w Szkole Podstawowej w Bogoniowicach, Zespole Szkół w Jastrzębi oraz w Zespole Szkół Publicznych w Zborowicach. Każdorazowo brało w nich udział po 80-ciu uczniów w wieku od 6 do 16 lat.

W roku 2012 w miejscowości Zborowice, w ramach projektu „Moje Boisko – Orlik 2012” wybudowano kompleks boisk, na które pozyskano dotację w wysokości 677 915,09 złotych. Od roku 2011 duże środki zostały zaangażowane także w infrastrukturę drogową. Łącznie, do dnia dzisiejszego, zmodernizowano 37 km dróg na łączną kwotę 6 310 520 złotych. W większości były to środki przeznaczone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 4 172 148 złotych oraz środki z budżetu Wojewody Małopolskiego pozyskane w ramach rekultywacji – 273 879 złotych. Pozostała kwota to środki będące w dyspozycji poszczególnych sołectw naszej gminy. Zadania z zakresu inwestycji wodno-kanalizacyjnych realizuje w imieniu i na rzecz gminy Spółka Komunalna „Dorzecze Białej”, która wykonała modernizację dwóch oczyszczalni ścieków (w Ciężkowicach i Bogoniowicach)oraz wybudowała sieć wodociągową i kanalizacyjną o łącznej wartości 23,5 mln zł. Rozwiązano problem gospodarstw, które nie mają możliwości zrzutu ścieków do kanalizacji sieciowej, poprzez wybudowanie 257 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ciężkowice. Na realizację tego zadania, którego łączna wartość wyniosła 3 942 235,9 zł., pozyskano dotację w wysokości 2 486 181 zł. Do końca maja przyszłego roku przydomowe oczyszczalnie powstaną w kolejnych 168 gospodarstwach. W Ciężkowicach rozpoczęto realizację inwestycji, na którą czekano od lat – budowa nowoczesnej kaplicy przedpogrzebowej przy Kościele Parafii Rzymsko-Katolickiej. Kaplica ta wyposażona w specjalistyczne komory chłodnicze, katafalk, sanitariaty- będzie spełniała wysokie standardy. Zadanie zostanie zrealizowane jeszcze w tym roku. Koszt inwestycji to ok. 380 000 zł.  

Mijające cztery lata działalności samorządu Ciężkowic to także wysiłek włożony w rozbudowę i kreowanie nowych pomysłów na rozwój turystyki. W ramach rozbudowy infrastruktury turystycznej została wybudowana „Wieża Widokowa „w miejscowości Bruśnik, która została wyposażona w dostępne dla wszystkich mieszkańców i turystów lunety oraz system wizualny panoram widokowych. W Ciężkowicach wybudowano także małą infrastrukturę w ramach „Wioski rowerowej” na obiektach TKKF „Pogórze”, która to infrastruktura doskonale uzupełniła zrealizowane w roku 2012 zadanie „Rewitalizacja centrum Sportowo-Rekreacyjnego” w Ciężkowicach. Łącznie wydatkowano na te cele kwotę 829 263,92 zł., z czego 515 860,09 zł pochodziło z dofinansowania przez gminę środków zewnętrznych. Nieustannie podejmowane są działania promocyjne, których głównym inicjatorem i wykonawcą jest Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice. Regularnie, poszerzana jest oferta kulturalno-rozrywkowa, organizowanych jest wiele imprez, których zwieńczeniem, w roku obecnym, były Dożynki Powiatu Tarnowskiego. Wiele inicjatyw kulturalnych realizowanych jest w ramach tzw. projektów „miękkich” , które pozwalają na pozyskanie dodatkowych środków finansowych. Pobudzenie inwestycji w sferze społecznej przełożyło się na wymierne efekty widoczne przede wszystkim w ożywieniu działalności Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz organizacji pozarządowych, które aktywnie uczestniczą i kreują życie swoich środowisk, między innymi przez udział w takich projektach jak : „Od gadania do działania”, czy „Szkolenia szansą podniesienia kwalifikacji strażaków ochotników w Gminie Ciężkowice”. Koła Gospodyń Wiejskich niestrudzenie angażują się w wiele inicjatyw podejmowanych na terenie gminy, w szczególności w obszarze kultywowania rodzinnych tradycji. Mówiąc o Ochotniczych Strażach Pożarnych należy zaznaczyć ich nieoceniony wkład nie tylko w bezpieczeństwo mieszkańców, ale także w życie społeczne miejscowości gminy. To Remizy są miejscem, które służy integracji mieszkańców. Dzięki udziałowi gminy Ciężkowice w konkursie „Małopolskie Remizy” wyremontowane zostały obiekty w miejscowościach: Bruśnik, Falkowa, Kipszna oraz Ciężkowice na łączną kwotę 322 503,43 zł, z czego znaczna część pochodziła ze środków zewnętrznych. Zostały utworzone i czynnie działają świetlice Nieustająco podejmowane były i są działania mające na celu wzrost bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, do których zaliczyć należy rozbudowę palisady przy rzece Biała, regulację potoków: Kąśnianka, Siekierczanka, Ostruszanka oraz potok bez nazwy w Tursku, a także wykup terenów pod budowę suchych polderów.

Reasumując, w mijającej kadencji, poprzez realizację wyżej wymienionych zadań, na inwestycje wydatkowano rekordową kwotę ok. 50 mln zł. Można powiedzieć, że o taką kwotę wzrosła wartość gminy Ciężkowice.  Rekordowym jest także ilość wyremontowanych dróg (37 km) oraz wybudowanych chodników dla pieszych i parkingów. Gmina Ciężkowice na niespotykaną dotąd skalę zaangażowała się w promocję zatrudnienia na swoim terenie. Łącznie , od 2011r., w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych zatrudniono 84 osoby, a w ramach prac społeczno-użytecznych – 220 osób. Dodatkowo, w okresie letnim, na rzecz gminy Ciężkowice pracuje nieodpłatnie grupa z Zakładu Karnego w Mościcach, wykonując szereg prac porządkowych na terenach i obiektach będących własnością gminy. Mając na uwadze brak miejsc pracy i związaną z tym trudną sytuacją finansową wielu rodzin, podejmowane były działania mające na celu szeroko pojmowaną pomoc społeczną. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oprócz zadań bieżących realizował wiele projektów wśród których projekt systemowy „Czas na pracę” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pozwolił 164 osobom uzyskać kwalifikacje zawodowe w zakresie: gastronomii, obsługi kasy fiskalnej, opieki nad osobą zależną, nauki języka angielskiego, rozwoju kompetencji zawodowych i społecznych oraz alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

Począwszy od 2013r. gmina rozpoczęła szereg działań zmierzających do uzyskania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej. Na dzień dzisiejszy został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego     o przyznanie pomocy w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na działania zmierzające do budowy infrastruktury „Źródlanego Szlaku”. Gmina Ciężkowice podjęła wysiłek lidera w tym zadaniu, które jest realizowane w partnerstwie subregionalnym wraz z gminami sąsiednimi oraz z Zespołem Parków Krajobrazowych Małopolski. W ramach projektu ma powstać między innymi: Międzynarodowe Centrum Edukacyjno-Naukowe, lecznica dla zwierząt dziko żyjących (jedyny obiekt o takim charakterze w Małopolsce), ścieżka edukacyjna w koronach drzew wraz z wieżą widokową (zakres partnera Zespół Parków Krajobrazowych Małopolski) oraz elementy parku zdrojowego z infrastrukturą leczniczą w oparciu o metodę Kneipp’a. Równolegle prowadzone były prace poszukiwawczo-rozpoznawcze mineralnych wód leczniczych w Ciężkowicach, w wyniku których powstał projekt robót geologicznych dla dwóch otworów „Ignacy” i „Cieszko”, który obecnie jest przedłożony do zatwierdzenia w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk w Warszawie przeprowadził badania klimatu w Ciężkowicach, które zakończyły się wydaniem świadectwa właściwości leczniczych klimatu w odniesieniu do poszczególnych jednostek chorobowych( m.in. kardiologii, dróg oddechowych). Obecnie trwa uzgadnianie z Ministerstwem Zdrowia projektu przebiegu planowanych stref obszarów ochrony uzdrowiskowej, co będzie kluczowe dla dalszych działań w tym zakresie.  Podstawą działania gminy oraz warunkiem realizowania nałożonych na nią zadań są zasoby finansowe.

Odpowiedzialnie stwierdzam, że zostawiam gminę w dobrej kondycji finansowej. Wskaźnik zadłużenia gminy, na koniec września br., wyniósł 5,51%, przy dopuszczalnym poziomie 6,06% (liczonym jako średnia z trzech lat: 2011-2013), tym samym gmina utrzymuje bieżącą płynność finansową oraz zdolność kredytową. Skuteczność gminy Ciężkowice w zakresie pozyskiwania środków finansowych, konsekwencja działania oraz umiejętne wykorzystanie potencjału gminy wielokrotnie były doceniane przez instytucje i podmioty zewnętrzne, co skutkowało uzyskaniem wielu wyróżnień i nagród za już zrealizowane i obecnie prowadzone projekty. Na zakończenie pragnę podziękować Radzie Miejskiej w Ciężkowicach, która współtworzy i wspiera działania i inicjatywy na rzecz rozwoju naszej Gminy. Serdecznie dziękuję również pracownikom Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych za rzetelną pracę i kreatywność. Dziękuję sołtysom i członkom organizacji pozarządowych, którzy bezinteresownie czynią bardzo wiele dobra na rzecz lokalnej wspólnoty. Słowa podziękowania kieruję także do mieszkańców gminy – Wasza energia jest wielkim kapitałem, który sprzyja rozwojowi gminy. Wierzę, że dzięki wspólnej pracy, prowadzonej bez zbędnych sporów i waśni, zawsze będziemy mogli być dumni z naszej „Małej Ojczyzny”.

Niebawem w serwisie pojawi się relacja z wizyty Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza, do której doszło również 6 listopada, tuż po zakończeniu obrad ostatniej sesji Rady Miejskiej w Ciężkowicach. Zapraszamy do częstych odwiedzin i zachęcamy do komentowania powyższej informacji.

Źródło: UG Ciężkowice

POLUB NAS NA FACEBOOKU!
SUBSKRYBUJ NASZ KANAŁ!
REKLAMA

KOMENTARZE, OPINIE*

(*) dodając wpis za pomocą poniższego formularza akceptujesz regulamin komentowania

REKLAMA

HITPOL
Mechanika Pojazdowa u Jacka
AUTO-SOPALA
Origum

ARTYKUŁY WYBRANE DLA CIEBIE

REKLAMA
Serwis zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Tarnowie - Nr Rej 208
Wszelkie prawa zastrzeżone © Pogórze24.pl