INFORMACJA WPROST:  Informacja o Sesji Rady Miejskiej w Bobowej


Informacja o Sesji Rady Miejskiej w Bobowej

W dniu  25 października 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 11:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.

5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych.

6. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za rok 2020.

7. Podjęcie uchwał w sprawie :

a) nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Bobowa Pani Barbarze Kowalskiej,

b) uchwalenie programu współpracy Gminy Bobowa z organizacjami pozarządowymi i innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022,

c) przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Bobowa za rok szkolny 2020/2021,

d) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

e) zmiany Uchwały Nr VIII/62/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat i opłaty dodatkowej za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie na terenie miasta Bobowa oraz sposobu ich pobierania,

f) przystąpienia Gminy Bobowa do Programu „Wspieraj Seniora” na rok 2021,

g) ustalenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,

h) zmiany uchwały NR XXIII/208/20 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 17 września 2020 roku w sprawie zmiany uchwały NR IX/83/19 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Samorządowym Żłobku w Sędziszowej prowadzonym przez Gminę Bobowa,

i) określenia metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, a także ustalenia kwoty zwolnienia z części opłaty właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym oraz określenie stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

j) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – wieś Jankowa część działki Nr 636/4 i część działki Nr 665/1, wieś Siedliska działka Nr 738/1

k) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości, na czas oznaczony do 3 lat,

l) zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2021,

m) zmiany uchwały Nr XXVI/232/20 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa.

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad sesji.

RZEWODNICZĄCY RADY

mgr Małgorzata MolendowiczINFORMACJA WPROST 

została wygenerowana automatycznie.
Źródło oryginalnej treści:
http://naszabobowa.pl/informacja-o-sesji-rady-miejskiej-w-bobowej/121014/ARTYKUŁY WYBRANE DLA CIEBIE

REKLAMA
Serwis zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Tarnowie - Nr Rej 208
Wszelkie prawa zastrzeżone © Pogórze24.pl