INFORMACJA WPROST:  „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”


„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”

Gmina Bobowa realizuje projekt w ramach programu grantowego pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś 10 Wiedza i kompetencje,  Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne, typ A. granty za zakup sprzętu do nauki zdalnej – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny – GRANT II.

Celem projektu jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w Szkole Modelowej poprzez zakup wysokiej jakości urządzeń cyfrowych, pomocy dydaktycznych oraz oprogramowania w celu umożliwienia transformacji cyfrowej tej szkoły i wprowadzenia do niej elementów nauczania metodą STEAM.

Planowane efekty projektu:

Efektem zadania będzie wyposażenie Szkoły Podstawowej w Bobowej jako Szkoły Modelowej w 12 laptopów, urządzenie ekranowe, urządzenie audio – video, projektor multimedialny, telewizor, urządzenia do realizacji zajęć edukacyjnych w rzeczywistości wirtualnej/ rozszerzonej oprogramowania edukacyjnego, oprogramowanie, pomoce dydaktyczne (w tym dostęp do platform/serwisów) oraz ubezpieczenie zakupionego sprzętu.

Całkowita wartość projektu wynosi 90 000,00 zł, całkowite wydatki kwalifikowalne wynoszą 90 000,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 90 000,00 zł, co stanowi 100% kosztów kwalifikowalnych zadania.INFORMACJA WPROST 

została wygenerowana automatycznie.
Źródło oryginalnej treści:
http://naszabobowa.pl/malopolska-tarcza-antykryzysowa-pakiet-edukacyjny-cyfryzacja-szkol-i-placowek-oswiatowych-2/117828/ARTYKUŁY WYBRANE DLA CIEBIE

REKLAMA
Serwis zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Tarnowie - Nr Rej 208
Wszelkie prawa zastrzeżone © Pogórze24.pl