INFORMACJA WPROST:  LXII Sesja Rady Miejskiej w Bobowej


LXII Sesja Rady Miejskiej w Bobowej

Uchwały podjęte na LXII Sesji Rady Miejskiej w Bobowej w dniu 27 listopada 2023r.
a) Uchwała Nr LXII/552/23 z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bobowa”;
b) Uchwała Nr LXII/553/23 z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XLVIII/399/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Bobowa oraz zasad usytuowania na terenie gminy Bobowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;
c) Uchwała Nr LXII/554/23 z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia nieodpłatnego wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028;
d) Uchwała Nr LXII/555/23 z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2024-2028;
e) Uchwała Nr LXII/556/23 z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2024-2028;
f) Uchwała Nr LXII/557/23 z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie zobowiązania Burmistrza Bobowej do indywidulanego określenia warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych;
g) Uchwała Nr LXII/558/23 z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat
h) Uchwała Nr LXII/559/23 z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Gorlickiemu pomocy finansowej tytułem dofinansowania warsztatów terapii zajęciowej;
i) Uchwała Nr LXII/560/23 z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
j) Uchwała Nr LXII/561/23 z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2023;
k) Uchwała Nr LXII/562/23 z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/457/22 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa.INFORMACJA WPROST 

została wygenerowana automatycznie.
Źródło oryginalnej treści:
http://naszabobowa.pl/lxii-sesja-rady-miejskiej-w-bobowej/169170/ARTYKUŁY WYBRANE DLA CIEBIE

REKLAMA
Serwis zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Tarnowie - Nr Rej 208
Wszelkie prawa zastrzeżone © Pogórze24.pl