INFORMACJA WPROST:  II przetarg na sprzedaż dz. 2679/1, 2679/2, 2680/3, 2679/5 obr. Szerzyny listopad 2023


Ogłoszenie

o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 334 z późn. zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)

Wójt Gminy Szerzyny

ogłasza:

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Szerzyny, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne nr: 2679/1, 2679/2, 2680/3, 2679/5 (1/2 udziału ).

I przetarg odbył się w dniu 21 września 2023 roku.

I. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomości gruntowa niezabudowana, położona w obr. Szerzyny, oznaczona jako działki nr:
2679/1 o powierzchni 0,16 ha, obj. KW Nr TR2T/00219107/1,
2679/2 o powierzchni 0,23 ha, obj. KW Nr TR2T/00202883/2,
2680/3 o powierzchni 0,03 ha, obj. KW Nr TR2T/00214668/6,
udział 1/2 części w dz. nr 2679/5 o powierzchni 0,02 ha, obj. KW Nr TR2T/00204030/2,
prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Tarnowie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Tuchowie.
Dział III i IV ww. ksiąg wieczystych nie zawierają wpisów – wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich.

II. Opis nieruchomości

Wyceniane nieruchomości stanowią położone obok siebie działki nr 2679/1, 2679/2, 2680/3 oraz 2679/5 (udział 1/2 części w działce). Kompleks położony w południowej części m. Szerzyny przy granicy z m. Binarowa gm. Biecz – jest to strefa peryferyjna miejscowości z przewagą terenów rolnych, enklaw leśnych oraz rozproszonej zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej. Działki nr 2679/1 i 2679/2 o kształcie zbliżonym do prostokąta natomiast działki nr 2679/5 i 2680/3 tworzą pas drogowy przylegający do ww. działek od strony wschodniej. Teren o średnim skłonie
w kierunku wschodnim i północnym. Działki niezabudowane, częściowo zakrzewione
i zadrzewione (drzewa bez istotnej wartości). Przez północną część działki nr 2679/2 przebiega sieć gazowa i napowietrzna sieć energii elektrycznej.
Działki nr 2679/5 i 2680/3 stanowią nieurządzony pas drogowy – dojazd do działek nr 2679/1 i 2679/2 z drogi gminnej szutrowanej (planowany remont drogi gminnej).

Uzbrojenie terenu: możliwość podłączenia do energii elektrycznej i gazu.
Zgodnie z zapisami w operacie ewidencji gruntów i budynków działki nr:
2679/1 posiada użytek Br-PsIV – 0,16 ha,
– 2679/2
posiada użytki: RIVa – 0,20 ha, RIVb – 0,02 ha, Br-Ps – 0,01 ha,
– 2680/3 posiada użytek RIVa – 0,03 ha,
– 2679/5 posiada użytek RIVa – 0,02 ha.

Dojazd: bezpośredni dostęp do drogi gminnej od strony południowej, planowanej do remontu.
Obciążenia nieruchomości innymi prawami: brak.
Termin do złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2 – ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 334 z późn. zm.) upłynął dnia 08.08.2023 r.

III. Przeznaczenie nieruchomości, sposób jej zagospodarowania.
W obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla Szerzyny działki nr:
– 2679/1 znajduje się na obszarze ozn. symbolem planu RM260 – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych , hodowlanej i ogrodniczej,
2679/2 znajduje się na obszarze ozn. symbolem planu R64 – tereny rolnicze, R/RM12 – tereny rolnicze z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej, |
2680/3 znajduje się na obszarze ozn. symbolem planu R64 – tereny rolnicze,
2679/5 znajduje się na obszarze ozn. symbolem planu R64 – tereny rolnicze.

IV. Cena wywoławcza
1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 58 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100)
2.
Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 2 pkt 33 oraz art. 43 ust 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm. ).
3. Cena sprzedaży – cena osiągnięta w przetargu podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej prawo własności.

V. Termin i miejsce przetargu
1.
Przetarg odbędzie się w dniu 20.12.2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Szerzyny/Sala Narad, pok. Nr 005/.
2. Uczestnicy biorący udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (notarialne pełnomocnictwo, upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego), okazują komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu dowód wniesienia wadium, oraz w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i stosowne pełnomocnictwo. Należy złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i zaakceptowaniu warunków podanych
w treści ogłoszenia, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz, że nie będzie występował z roszczeniami z tytułu rękojmi za ewentualne wady przedmiotu sprzedaży

Wadium w wysokości 5 800,00 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset złotych 00/100) należy wpłacić najpóźniej do dnia 15.12.2023 r. przelewem na konto Urzędu Gminy Szerzyny: Bank Spółdzielczy Pilźnie o/Szerzyny 16 9477 1011 0051 5490 2000 0010
Przez wpłatę za pomocą przelewu bankowego uważa się moment uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy Szerzyny kwotą wadium. Przy wpłacie wadium należy podać numer i położenie nieruchomości.

VI. Informacje dodatkowe:

1. W związku z przepisami ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego prawo pierwokupu przysługuje Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa działającego na rzecz Skarbu Państwa.

2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

3. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

4. Minimalne postąpienie na przetargu – 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 580

5. Przy nabywaniu nieruchomości do majątku wspólnego, wymagana jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, posiadającego pełnomocnictwo (zgodę) współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu, na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu. Firmy lub spółki przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa notarialne do występowania w imieniu spółki, w przypadku kopii należy potwierdzić jej zgodność z oryginałem.

6. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

7. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy.

8. Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

9. W zakresie zawieranej umowy warunkowej i ostatecznej, koszty nabycia nieruchomości oraz wszelkie podatki, opłaty notarialne, sądowe i inne ponosi kupujący nieruchomość.

10. Dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Szerzyny (pokój Nr 003) oraz pod numerem 146517300 wew. 122

Treść ogłoszenia wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Szerzyny od dnia 10.11.2023 r. do dnia 10.12.2023r. oraz w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Szerzyny i opublikowano na stronie internetowej www.szerzyny.pl oraz w BIP UG Szerzyny.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy Szerzyny reprezentowany przez Wójta Gminy. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.bip.malopolska.pl/ugszerzyny w zakładce „Ogłoszenia różne – 2023

Szerzyny, dnia 08.11.2023 r.

WÓJT

Grzegorz GotfrydINFORMACJA WPROST 

została wygenerowana automatycznie.
Źródło oryginalnej treści:
https://szerzyny.pl/ii-przetarg-na-sprzedaz-dz-2679-1-2679-2-2680-3-2679-5-obr-szerzyny-listopad-2023/ARTYKUŁY WYBRANE DLA CIEBIE

REKLAMA
Serwis zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Tarnowie - Nr Rej 208
Wszelkie prawa zastrzeżone © Pogórze24.pl