INFORMACJA WPROST:  Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości w Kołkówce


Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) w związku z § 25 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2213) Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski ogłasza pierwsze rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości składającej się z działek: 2164/2, 2163/8, 2162/7 o łącznej powierzchni 1.0003 ha położonej w miejscowości Kołkówka, gmina Rzepiennik Strzyżewski, objętej księgą wieczystą o numerze TR2T/00035589/9.

1. Zgodnie z Uchwałą Nr LVII/431/2023 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 07 czerwca 2023 roku (Dz.U.WM poz. 4236 z dnia 15.06.2023) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rzepiennik Strzyżewski dla obrębu Rzepiennik Biskupi i obrębu Kołkówka, nieruchomość leży częściowo w terenach o symbolu planu 1.PU oznaczającym tereny zabudowy usługowej i obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz częściowo w terenach o symbolu planu 2U oznaczającym tereny zabudowy usługowej.

Teren nieruchomości zabudowany i częściowo ogrodzony, nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do gminnej drogi publicznej.

2. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania nieruchomości:

a) w przypadku niezagospodarowania nieruchomości w terminie, o którym mowa w pkt 3 Gminie Rzepiennik Strzyżewski będzie przysługiwało prawo odkupu po cenie równej cenie sprzedaży nieruchomości, które zostanie ustanowione w akcie notarialnym zakupu nieruchomości.

b) nabywca nieruchomości ustanowi w akcie notarialnym zakupu nieodpłatną, nieograniczoną w czasie służebność gruntową na rzecz działki 2164/3 należącej do Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

3. Nieruchomość zostanie zagospodarowana do dnia 31 grudnia 2028 roku.

4. Cena wywoławcza 1.300.000,00 złotych netto.

5. Terminy przeprowadzonych przetargów na zbycie wyżej wymienionej nieruchomości:

1) Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się dnia 14.09.2023 r.

2) Drugi przetarg ustny nieograniczony odbył się dnia 23.11.2023 r.

6. Pisemne zgłoszenie do udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętej kopercie na dzienniku podawczy Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski do dnia 22 stycznia 2024 roku z napisem „ROKOWANIA – nieruchomość w Kołkówce”. Za termin zgłoszenia przesłany drogą pocztową uważa się datę ich wpływu do Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

Zgłoszenie powinno zawierać:

– imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę; jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
– datę sporządzenia zgłoszenia,
– oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
– proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
– proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań,
– aktualny wypis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej, w przypadku, gdy uczestnikiem rokowań jest podmiot gospodarczy,
– do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, w przypadku osób wymienionych w § 5 cyt. na wstępie rozporządzenia.

7. Rokowania odbędą że w dniu 26 stycznia 2024 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski, pokój numer 45.

8. Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest wpłacenie zaliczki w formie pieniężnej przelewem w wysokości 70.000,00 złotych (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych) na konto Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim – Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział Rzepiennik Strzyżewskim Nr konta 28 8589 0006 0120 0000 0592 0004 w terminie do dnia 22 stycznia 2024 roku. Po tym terminie zaliczki nie będą przyjmowane. Za datę wpłacenia zaliczki za pośrednictwem banku uznaje się datę uznania rachunku Urzędu Gminy kwotą wpłaconą przez przystępującego do rokowań.

Wpłacona zaliczka podlega:

– zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości zaproponowanej przez zgłaszającego, który wygra rokowania,
– zwrotowi pozostałym zgłaszającym, którzy rokowań nie wygrają,
– przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra rokowania uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie (skutek uchylenia się od zawarcia umowy).

9. Osoba która wygra rokowania ponosi niezależnie od ceny ustalonej w drodze rokowań, w całości koszty zawarcia aktu notarialnego, koszty sporządzenia operatu szacunkowego oraz co do zasady koszty zapłaty podatku od towarów i usług.

10. Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

11. Z dodatkowymi warunkami rokowań można zapoznać się do dnia 19 stycznia 2024 r. do godziny 15:30 w pokoju numer 45 w Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski (po uprzednim umówieniu wizyty pod telefonem 14 65 35 528) w dniach poniedziałek – piątek w godz. 7:30 – 15:30.

12. Ogłoszenie o rokowaniach podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim, na stronie internetowej www.rzepiennik.pl i Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.malopolska.pl/ugrzepiennikstrzyzewski/Article/id,240838.html w dniu 24 listopada 2023 r. Ponadto wyciąg z ogłoszenia o rokowaniach podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie codziennej ogólnokrajowej tj. Nasz Dziennik w dniu 24 listopada 2023 roku.

13. Udział w rokowaniach wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych uczestników przetargu na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 344) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U z 2021 roku poz. 2213). Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.rzepiennik.pl.

Rzepiennik Strzyżewski 24.11.2023 r.

WÓJT GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKIINFORMACJA WPROST 

została wygenerowana automatycznie.
Źródło oryginalnej treści:
https://rzepiennik.pl/ogloszenie-o-rokowaniach-na-sprzedaz-nieruchomosci-w-kolkowce/ARTYKUŁY WYBRANE DLA CIEBIE

REKLAMA
Serwis zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Tarnowie - Nr Rej 208
Wszelkie prawa zastrzeżone © Pogórze24.pl