Szczegóły budżetu gminy Ciężkowice uchwalonego na 2022 rok

12 stycznia 2022    
Publikacja: REDAKCJA

Budżet Gminy Cieżkowice na rok 2022, który został uchwalony przez Radę Miejską w Ciężkowicach w dniu 29 grudnia 2021 r. przedstawia się następująco:

1) dochody Gminy Ciężkowice ogółem wynoszą 69 282 408,57 zł, w tym:

 • dochody własne gminy pochodzące z podatków – 10 177 913,08 zł,
 • subwencja oświatowa – 13 341 010,00 zł.

2) wydatki Gminy Ciężkowice ogółem wynoszą 86 992 304,08 zł, w tym:

 • wydatki bieżące – 53 271 225,58 zł, z czego 23 803 740,50 zł to wydatki  na oświatę
  (21 353 740,50 zł – szkoły podstawowe i przedszkola publiczne,  900 000,00 zł – szkoła niepubliczna, 1 550 000,00 zł – przedszkola niepubliczne);
 • wydatki majątkowe – 33 721 078,50 zł.

W ramach wydatków majątkowych  zaplanowano:

 • zakup i dostawa paneli fotowoltaicznych – 1 224 924,00 zł,
 • wykonanie odwiertu otworu wód mineralnych IGNACY – 1 980 000,00 zł,
 • wykonanie projektu technicznego chodnika przy DW 971 w Pławnej – 24 300,00 zł,
 • wykonanie aktualizacji dokumentacji chodnika przy drodze powiatowej w Kąśnej Górnej – 20 000,00 zł,
 • wykonanie projektu technicznego przy drodze powiatowej w Bruśniku – 22 140,00 zł,
 • utwardzenie dróg gminnych – 522 790,00 zł,
 • budowa parkingu w Siekierczynie – 208 475,00 zł,
 • wykonanie dokumentacji projektowej parkingu w Bruśniku – 6 457,00 zł,
 • budowa parkingu w Kipsznej – 142 620,00 zł,
 • budowa Małopolskiego Centrum Edukacji Ekologicznej oraz budowa Ścieżki w Koronach Drzew – 21 301 993,00 zł,
 • zagospodarowanie centrum wsi Falkowa – 212 620,00 zł,
 • zagospodarowanie wsi Tursko – 200 000,00 zł,
 • zakończenie inwestycji Parku Zdrojowego – 669 828,00 zł,
 • modernizacja Amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu w Ciężkowicach – 797 540,00 zł,
 • modernizacja Urzędu Stanu Cywilnego oraz części budynku Urzędu Gminy w Ciężkowicach – 223 711,00 zł,
 • dotacja dla OSP Ciężkowice na zakup quada – 20 000,00 zł,
 • projekt techniczny rozbudowy Szkoły Podstawowej w Siekierczynie – 41 000,00 zł,
 • termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bruśniku – 1 699 882,00 zł,
 • adaptacja pomieszczeń budynku SP w Ostruszy na potrzeby prowadzenia placówki dziennego krótkiego pobytu dla emerytów i rencistów (Senior +) – 225 888,00 zł,
 • zakup i objęcie udziałów w Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej” – 235 000,00 zł,
 • budowa PSZOK (punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych) – 2 460 000,00 zł,
 • dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego w Bogoniowicach – 5 000,00 zł,
 • wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych w Bogoniowicach – 11 000,00 zł,
 • modernizacja Domu Ludowego w Ostruszy – 300 000,00 zł,
 • modernizacja zespołu szkolno – przedszkolnego w Jastrzębi – 783 325,00 zł,
 • przebudowa boiska w Bruśniku – 382 029,00 zł.

Planowane w 2022 r.  wydatki budżetu gminy są wyższe od planowanych dochodów o kwotę 17 709 895,51 zł – co stanowi deficyt budżetu. Deficyt ten zostanie sfinansowany z:

 • kredytu w kwocie 8 905 209,16 zł,
 • środków niewykorzystanych w roku 2021 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 6 884 592,76 zł,
 • wolnych środków w kwocie 1 920 093,59 zł.

W roku 2022 planuje się zaciągniecie kredytu w wysokości 11 442 362,16 zł, który zostanie przeznaczony na:

1) sfinansowanie deficytu – 8 905 209,16 zł, tj. na dokończenie rozpoczętych w latach poprzednich inwestycji:

 • 3 500 000,00 zł – budowa „Ścieżki w Koronach Drzew” w Ciężkowicach,
 • 2 770 970,55 zł – budowa MCEE ( Małopolskiego Centrum Edukacji Ekologicznej)
  w Ciężkowicach,
 • 815 457, 00 zł – wkład własny do budowy PSZOK,
 • 193 528,00 zł – wkład własny do budowy Parku Zdrojowego,

2) spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań (kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach od 2015 do 2021 r.) – 2 537 153,00 zł.

W związku z planowanym zaciągnięciem kredytu w kwocie 11 442 362,16 zł dług gminy Ciężkowice wynosił będzie na koniec 2022 r. 35 988 386,16  zł. Jest to znacząca kwota, której spłata zaplanowana jest do roku 2037, ale nie zagrażająca funkcjonowaniu gminy. 

W roku 2022 budżet gminy jest bardzo wymagający, zważywszy  na to, że dochody majątkowe wynoszą 15,9 milionów, a  wydatki majątkowe  to prawie 34 milionów. Stanowi  to bardzo  duże obciążenie dla budżetu gminy. Znacząca kwota bo 21,3 miliona zł to wydatki na dokończenie budowy zaczętych już inwestycji pn. ZIEMIA – WODA – POWIETRZE tj. budowa budynku MCEE wraz z pełnym wyposażeniem multimedialnym oraz budowa Ścieżki w Koronach Drzew.

W budżecie gminy zaplonowano również środki do dyspozycji sołectw w kwocie 1 031 069,61 zł (569 851,61 zł – fundusz sołecki, 461 218,00 zł – środki uzupełniające).

Ponadto zabezpieczono środki na regulację stanu prawnego dróg gminnych w wysokości 200 000,00 zł.  Brak uregulowania stanu prawnego dróg w Gminie Ciężkowice stanowi duży problem, uniemożliwia to  pozyskiwanie  środków zewnętrznych na modernizację takich dróg, jak również nie pozwala wydatkować środków publicznych np. z funduszu sołeckiego.

Duże obciążenie dla budżetu stanowią również wydatki bieżące, przeznaczane na utrzymanie placówek oświatowych. Gmina otrzyma w  2022 r. 13,3 miliona zł subwencji oświatowej, a wydatki na bieżące otrzymanie szkół i przedszkoli to kwota 23,8 miliona zł.

Zarówno projekt budżetu Gminy Ciężkowie, jak i  projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej, oraz możliwość sfinansowania deficytu przedstawiona w projekcie budżetu zostały pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie.

Źródło: Burmistrz Gminy Ciężkowice

REKLAMA

KOMENTARZE, OPINIE*

(*) dodając wpis za pomocą poniższego formularza akceptujesz regulamin komentowania

ARTYKUŁY WYBRANE DLA CIEBIE

REKLAMA
Serwis zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Tarnowie - Nr Rej 208
Wszelkie prawa zastrzeżone © Pogórze24.pl